Pages Navigation Menu

giełdowy obserwator

Umowa o pracę w świetle przepisów

Umowa o pracę w świetle przepisów

Kodeks Pracy (Dz.U.2020r. poz. 1320) jest to dokument regulujący sprawy związane z zatrudnieniem oraz wynikające z tego prawa i obowiązki, które leżą po stronie pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy zawiera informacje dotyczące umowy o pracę tj. umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.

 

Umowa na czas próbny zawierana jest z pracownikiem na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest ona zawierana w celu sprawdzenia i oceny możliwości oraz kwalifikacji pracownika w danym rodzaju pracy. Jest to również czas dla pracownika do dokonania oceny, czy pasuje mu charakter wykonywanej pracy. Okres próbny może być w dwóch przypadkach ponowiony tj. gdy dany pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy oraz w momencie gdy minęły 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy na tym stanowisku w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Kolejną umową w świetle Kodeksu Pracy jest umowa na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na podstawie tej umowy, nie może przekroczyć ciągiem 33 miesięcy, a liczba umów nie może być większa niż 3 u tego samego pracodawcy . Jeżeli okres zatrudnienia jest dłuższy niż 33 miesiące lub jest to kolejna po trzeciej umowa, to z automatu jest to umowa na czas nieokreślony. Jest to tzw. umowa na stałe. Przepisy związane z okresem 33 miesięcy oraz 3 umów nie dotyczą: umowy na zastępstwo, pracy dorywczej bądź sezonowej, pracy wykonywanej na okres kadencji oraz w szczególnych przypadkach, w sytuacji kiedy pracodawca wskaże obiektywne powody, że nie może zatrudnić pracownika na czas nieokreślony.